تیم بن‌دا تلنت

آتنا گوهرزاده

Talent Development Manager

حمیده محمدی نیا

Talent Acquisition & Development Business Partner

پر انرژی، صمیمی، خلاق و عاشق پیشرفت

تیم مدرسه اشتغال شریف